KOPRI Repository

Search result

Browse by Author Baoshan Chen

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 1 of 1
  • 1 Article Decrease in the CO2 uptake capacity in an ice-free Arctic Ocean Basin

    해빙이 없는 북극해에서의 이산화탄소 흡수율 감소

    2010

    Jacqueline M. Grebmeier; Wei-Jun Cai; Xinping Hu; Lee, Sang Heon; Akihiko Murata; Kevin Sullivan; Liqi Chen; Suqing Xu; Yuanhui Zhang; Wei-Jen Huang; Yongchen Wang; Denis Pierrot; Jianfang Chen; Zhongyong Gao; Baoshan Chen; Haisheng Zhang; E. Peter Jones

1

Browse